Prawn Tikka Masala

Prawns cooked in rich tomato-based gravy.

$ 17.99